Τι νέο πρέπει να γνωρίζετε για τα δικαιώματά σας σε τηλεφωνία και internet

Τι νέο πρέπει να γνωρίζετε για τα δικαιώματά σας σε τηλεφωνία και internet
ired.gr

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Ιανουαρίου 2019, το τρίτο και τελευταίο στάδιο ρυθμίσεων που προβλέπεται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ.

Ο Κανονισμός, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Διαβάστε επίσης: Τι πρέπει να γνωρίζετε, αν θέλετε να διακόψετε συμβόλαιο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας

Ο Κανονισμός έχει τεθεί σταδιακά σε ισχύ, ξεκινώντας από το Δεκέμβριο του 2017, συνεχίζοντας τον Οκτώβριο του 2018 και τον Ιανουάριο θα εφαρμοστεί το τρίτο στάδιο.

Συγκεκριμένα, με το τρίτο στάδιο, επιβάλλονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αυτόματη διακοπή παροχής υπηρεσιών για αποφυγή υπερχρεώσεων: Κατά τη σύναψη της σύμβασης και προς αποφυγή υπερχρεώσεων, οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα αυτόματης διακοπής της υπηρεσίας, κάθε φορά που ο λογαριασμός θα υπερβαίνει συγκεκριμένο ανώτατο όριο, με βάση τρεις τουλάχιστον επιλογές.  Σε μία από τις επιλογές αυτές, ο λογαριασμός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει (ως προς το τελικό ύψος του) τα 150 ευρώ, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, και τα 300 ευρώ, στις περιπτώσεις που ακολουθείται διμηνιαίος κύκλος τιμολόγησης

Ανώτατο ύψος τέλους πρόωρης διακοπής σύμβασης ορισμένου χρόνου: Καθορίζεται επακριβώς ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται το ανώτατο ύψος του τέλους (το λεγόμενο πρόστιμο) για τη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, το ποσό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό που θα προκύπτει από το άθροισμα του συνόλου της έκπτωσης επί του μηνιαίου παγίου μέχρι τη στιγμή της διακοπής και το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής. Ωστόσο, αν ο συνδρομητής καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή πριν παρέλθει διάστημα 2 μηνών από την έναρξή της, θα οφείλει να καταβάλει τα πάγια 2 μηνών, την έκπτωση 2 μηνών και το εναπομείναν, πέραν των 2 μηνών, ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση  συσκευής, εξοπλισμού ή κατασκευής γραμμής.

Διαβάστε επίσης: Που πρέπει να καλέσετε αν αντιμετωπίζετε βλάβη κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας

Απρόσκοπτη πρόσβαση στους συμβατικούς όρους και στους τιμοκαταλόγους: Οι πάροχοι θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους συνδρομητές και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο τους, σχετικά με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης και τον τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Επίσης, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα πρέπει να επισημαίνονται. Οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να παραμένουν αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο του παρόχου έως και δύο έτη μετά την κατάργησή τους, με αναφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν σε ισχύ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα, μπορείτε να κάνετε ΚΛΙΚ ΕΔΩ και να μεταφερθείτε σε ειδικό πεδίο της ΕΕΤΤ.